Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό “International Women’s Day”

  1. Aντικείμενο του Διαγωνισμού. Η διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία “DIGIBIZ MIKE” που εδρεύει στην Κηφισιά  Αττικής, (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/cocoonbio/ και https://www.instagram.com/cocoon_bio/
  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν γυναίκες άνω των 18 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της εταιρίας Revoc που αντιπροσωπεύει τις σερβιέτες Cocoon β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
  3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από τις 4/3/2022, ώρα 15:00 μμ. έως και τις 15/3/2021, ώρα 13.00 μμ.
  4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και να γίνουν μια από τις 10  νικήτριες  που θα κερδίσουν η κάθε μια  από ένα σετ με συσκευασίες από τις σερβιέτες Normal, Super και τα σερβιετάκια Normal – συνολικά 3 συσκευασίες ανά νικήτρια –  θα πρέπει να κάνουν σχόλιο με απάντηση στην ερώτηση “ Πες μας σε σχόλιο ποια γυναίκα θαυμάζεις”,  και να ακολουθήσουν τη  σελίδα FB https://www.facebook.com/cocoonbio/ ή να γίνουν ακόλουθοι στη σελίδα https://www.instagram.com/cocoon_bio/
  5. Δώρα. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
  6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητριών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους. Οι 10 (δέκα ) νικήτριες των ανωτέρω δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 16/3/2022 , ώρα 19.00μμ από τον Διοργανωτή. Οι νικήτριες θα ενημερωθούν με reply στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/cocoonbio/ και https://www.instagram.com/cocoon_bio/ και θα τους ζητηθεί με προσωπικό μήνυμα (inbox) επαλήθευση των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) ώστε να γίνει η παράδοση των δώρων.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τη νικήτρια  του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερολογιακών  ημερών  από την ανακοίνωση του ονόματός της  ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή της  δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

  1. Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που η  νικήτρια  του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο της  ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

  1. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξη του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
  2. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια της σχετικής ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα θα συλλέξει στοιχεία ταυτοποίησης των νικητών, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή και υλοποίηση του σκοπού του Διαγωνισμού, δηλαδή την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή παύση του διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

  1. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook και το Instagram , ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook και το Instagram δεν φέρουν  ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.